Sök
Stäng denna sökruta.

Naturen

I Björkfors finns flera vandringsleder där det ges möjlighet till en varierande natur med en blandning av berg, dalar, skogar och sjöar. Bygden har även en rik historia som idag gör sig uttryck genom exempelvis järnålders gravar och flera fornborgar. Nils Dacke tyckte sannolikt om omgivningen då han enligt forskning  varit verksam i området. 

För att hjälpa er hitta naturupplevelser runt Björkfors kommer här nedan en beskrivning av olika naturreservat och fornminnen som finns inom området. Utöver detta finns det i närområdet fler natur- och kulturarv.

Naturreservat

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. En vandring i reservatet bjuder på flera vackra vyer över sjön. 

Bråtbergets naturreservat

Bråtbergets naturreservat ligger i ett vackert förkastningslandskap alldeles intill sjön Björkern. Nivåskillnaderna är stora, över 100 meter från bergtopp till sjöns vattenyta. Här kan du gå genom värdefulla barrnaturskogar och ädellövskogar och förundras över områdets många gamla ekar. 

Hulebo naturreservat

Hulebo naturreservatet består av slingrande branter mot sjön Nedre Emmaren. Här växer en ekdominerad ädellövskog som har fått stå förhållandevis orörd på grund av den svårtillgängliga terrängen. Från krönet, som reser sig 70 meter över sjön, får du som besökare en fin utsikt över omgivningen.

Idhults naturreservat

Uppe på krönet av en höjdrygg ligger Idhults by i ett äldre odlingslandskap. Här har du en storslagen utsikt över omgivande marker. Bland stenröserika tegar och betesmarker finns en mycket intressant flora. Orkidéerna Adam och Eva hälsar er välkomna på våren.

Ryda naturreservat

Ryda naturreservat består av en barrskogsklädd förkastningsbrant som skjuter ut i sjön Åsunden. Via ett mäktigt skogsbryn med grova ekar, aspar och björk övergår landskapet i öppen äng.

Valös naturreservat

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

Fornminnen

Gumhems gravfält

Gravfältet i Gumhem är ett av de vackraste i Östergötland där det ligger på Jätteudden vid sjön Åsunden. Det domineras av en märklig grav – en av de största skeppssättningarna som finns bevarade i länet.

Hagla gravfält

Gravfältet vid Hagla är troligen från yngre järnåldern omkring 400 e Kr. Här finns ett tiotal resta stenar, som utgör delar av gravanläggningar. Det finns även gravar i form av fyra runda stensättningar. En av dessa undersöktes arkeologiskt 1972 och visade sig innehålla en hällkista.